Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Zhou Yilun
Zhou Yilun, Untitled (The Pieta) (detail), 2015, oil on cardboard, clothes, and mixed media, 175.2 x 205.7 cm. Photo: Lee Thompson. Courtesy of the artist and Nicodim Gallery.
Ying Yefu
Ying Yefu, Samurai Driving Guide, 2015, gongbi ink on Chinese bast paper, 101 x 139 cm. Courtesy of the artist and Art Labor, Shanghai.
Qu Fengguo
Qu Fengguo, Summer, Four Seasons (detail), 2015, oil on canvas, 120 x 120 cm. Photo: Kerstin Brandes. Courtesy of the artist and Don Gallery, Shanghai.
Chengdu Performance Art
Bai Xiaomo, Chen Jianjun, Dong Jie, Li Kun, Xing Xin, and Zhou Bin, Celebration—1/6 Comment on Freedom (No. 5), 2011, performance, 1 hr., Chengdu. Courtesy of the artist.
Yishu Editorial Office

200 - 1311 Howe Street
Vancouver, BC, Canada
V6Z 2P3
 

Tel. +1.604.649.8187
Email. office@yishujournal.com
Publisher

Art & Collection Group Ltd.
Taipei, Taiwan.

Zhong Biao: Dawn of Asia (2010)
Yishu-online.com
is produced by:

Yishu: Journal of
Contemporary Chinese Art

Canadian Foundation of
Asian Art

Sponsored by:

Image

Hangzhou Huikang
Finery Co. Ltd.