Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Pop Image
Artworks for the Long March Yan'an Project
Buy Article
For other payment options, please email us at office@yishujournal.com or call +1.604.649.8187.
 
 
 

Article

Artworks for the Long March Yan'an Project

Volume 5, Number 3, September 2006
by n/a


Article Description

A feature on the artworks presented for Long March Yan'an Project. Participating artists include: Chen Xiaofeng, Jiang Jie, Xiao Lu, Xiao Xiong.


Related Keywords

Yan'an Forum, Long March project, art education, Chen Xiaofeng, Jiang Jie, Xiao Lu, Xiao Xiong, He Jinwei, Hong Hao, Li Fang, Li Yang, Liu Dahong, Lu Jie, Ma Wen, Qiu Zhijie, Shen Xiaomin, Shu Yong, Song Dong, Sui Jianguo, Wang Shugang, Wang Wei, Yan Lei, Yin Xiuzhen, Yue Luping, Zhu Fadong, Dong Jun, Dan Mills, Luchezar Boyadjiev, Dmitri Gutov, Trinh T. Minh-Ha, Ulrike Ottinger