Yishu - Journal of Contemporary Chinese Art
Pop Image
Chengdu Performance Art, 2012–2016
Buy Article
For other payment options, please email us at office@yishujournal.com or call +1.604.649.8187.
 
 
 

Article

Chengdu Performance Art, 2012–2016

Volume 15, Number 5, September/October 2016
by Sophia Kidd


Article Description

Performance art has a strong legacy in southwest China, particularly in the city of Chengdu. Sophia Kidd, who previously contributed two texts on performance art in thisregion (Yishu 44, Yishu 55), updates us on an art medium that has shifted emphasis over the years but continues to maintain its presence and has been welcomed by a new generation of artists.


Related Keywords

performance art, Sophia Kidd, Chengdu, 719 Artist Alliance, Zhou Bin, Zhang Yu, Chen Qiang, Art Praxis artists, Jia Qianlan, Bai Xiaomo, Chen Jianjun, Dong Jie, Li Kun, Xing Xin, Xiao Shengjie, Cao Minghao, He Liping, Hu Jiayi, Li Ning, Tong Wenmin, Hu Yanzi, Deng Shangdong, Liu Chengying, Zhu Gang